Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 7 en 7B

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 7 en 7B met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 10 april 2019 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan erfadvies Hogenbrinkweg 7 en 7B van 30 augustus 2018 opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt eveneens vanaf 10 april 2019 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 7 en 7B legt de juridisch-planologische basis om de agrarische bestemming gedeeltelijk om te zetten naar een woonbestemming waarbij de huidige woonsituatie (dubbele bewoning) wordt vastgelegd voor het perceel Hogebrinkweg 7 en 7B in Oldebroek. De huidige woonsituatie (dubbele bewoning) wordt vastgelegd, waardoor de bouw van een nieuwe dubbele woning (twee-onder-één-kap) mogelijk wordt gemaakt. Met deze bestemmingswijziging en het weg bestemmen van een agrarisch bouwperceel wordt beoogd de ruimtelijke kwaliteit ter plekke te verbeteren. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 10 april 2019 tot en met 21 mei 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpvaststellingsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kunt u schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor iedereen om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.