Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende besluit met ingang van woensdag 4 juli 2018 ter inzage ligt.

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5 legt de juridisch-planologische basis voor het mogelijk maken van permanente bewoning van de aanwezige recreatiewoning door het te wijzigen naar een woonbestemming op het perceel Oude Kerkweg 5 in Hattemerbroek. De geschetste ontwikkeling van dit plan brengt geen grootschalige planologische veranderingen met zich mee en voldoet aan de Structuurvisie Permanente bewoning recreatiewoningen 2017. Om dit plan mogelijk te maken moet het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 4 juli 2018 tot en met 14 augustus 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
  • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG160-ON01

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. 

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Bijlagen

Bekijk alle documenten die horen bij het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5.