Vastgesteld bestemmingsplan Aansluiting A28

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2018 het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Aansluiting A28’ met ontwerp-milieueffectrapport ‘Plan-/ProjectMER Bedrijvenpark H2O en Aansluiting A28’, inclusief aanvulling d.d. 5 oktober 2017 gewijzigd heeft vastgesteld. Ook maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 27 september 2018 een Omgevingsvergunning activiteit voor het kappen van 50 bomen, op twee percelen langs / ten noorden van de A28 ter hoogte van de kern Wezep, hebben verleend.

Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 110a van de Wet geluidhinder, tevens bekend dat zij op 27 september 2018 een besluit Hogere waarden voor acht woningen aan de Rondweg en Voskuilerdijk hebben vastgesteld.

Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Aansluiting A28’

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van een (boven)regionaal bedrijvenpark ‘H2O’. Het bedrijvenpark ligt op het grondgebied van de gemeenten Oldebroek en Hattem. Voor een goede bereikbaarheid van het bedrijvenpark is het van belang een goede verkeersontsluiting te realiseren en daarom is het plan om hiervoor een nieuwe aansluiting voor Wezep op de A28 te realiseren.

Het plangebied strekt zich uit van de bestaande aansluiting bij de N308 (Zuiderzeestraatweg) tot aan de Voskuilerdijk. Daarbij wordt voor de geplande nieuwe aansluiting rond de Voskuilerdijk extra ruimte gereserveerd voor de nieuw aan te leggen wegen en kunstwerken. Aan de zuidoostzijde grenst het plangebied direct aan de plangrens van het bedrijvenpark H2O.

Langs de A28 komt aan de noordzijde een nieuwe verbinding tussen de Voskuilerdijk en de Zuiderzee-straatweg (parallelweg). Aan de zuidzijde van de A28 blijft de bestaande weg (Rondweg) tussen de Zuiderzeestraatweg en de Voskuilerdijk gehandhaafd.

Omgevingsvergunning

Voor de nieuwe aansluiting en verbinding tussen de Voskuilerdijk en de Zuiderzeestraatweg (parallelweg) is het noodzakelijk dat er bomen worden gekapt. De vergunning betreft het kappen van 50 bomen gelegen op twee percelen langs / ten noorden van de A28 ter hoogte van de kern Wezep.

Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder

Een besluit hogere waarden is nodig omdat de woningen een hogere geluidsbelasting dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB zullen ondervinden ten gevolge van de gedeeltelijke reconstructie van de Rondweg en de Duurzaamheidstraat. De gedeeltelijke reconstructie van de Rondweg en de Duurzaamheidstraat is nodig voor de nieuwe aansluiting op de A28.

Als gevolg van de aanleg van de nieuwe parallelweg aan de noordzijde langs de A28 moet tevens een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor acht woningen worden vastgesteld. Deze nieuwe weg komt in beheer van de Provincie Gelderland. Dit is een afzonderlijk besluit en wordt daarom separaat door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland bekend gemaakt.

Coördinatie

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd vastgesteld c.q. verleend. Het besluit hogere waarden is op basis van artikel 110c lid 1 van de Wet geluidhinder voorafgaande aan het bestemmingsplan vastgesteld.

Stukken inzien

Van 7 november 2018 tot en met 18 december 2018 liggen het vastgestelde bestemmingsplan het Plan-/ProjectMER, de aanvulling op het MER, het raadsbesluit met bijbehorende stukken, de verleende omgevingsvergunning activiteit kap met bijbehorende stukken en het besluit Hogere waarden met bijbehorende stukken ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek. Of u kunt de stukken digitaal inzien:

Beroep instellen

Belanghebbenden kunnen van 7 november 2018 tot en met 18 december 2018 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning, alsook tegen de vastgestelde hogere waarde. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij eerder een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten. Hebt u geen zienswijze ingediend, dan kunt u alleen beroep instellen als het u redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend. Tegen de gewijzigde onderdelen van de besluiten kan elke belanghebbende beroep instellen.

U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient ten minste voorzien zijn van de volgende gegevens: Uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan en de hier boven genoemde besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden tegen de besluiten worden aangevoerd. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd. Vermeld in uw beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.