Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 93 en 93A

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 18 april 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 93 en 93A ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is door de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan erf inrichtingsrapport Groote Woldweg 93 en 93A van 3 juli 2018 als onderdeel van de Welstandsnota 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 93 en 93A legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Groote Woldweg 93 en 93A in Noordeinde Gld. naar een reguliere woonbestemming voor twee woningen en gedeeltelijk naar een agrarische bestemming. Het plan omvat ook de sloop van de aanwezige voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en het terug bouwen van een bijgebouw, waardoor er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaats vindt op het perceel. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 8 mei tot en met 18 juni 2019  liggen het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken, het raadsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
  • Op www.oldebroek.nl.
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG165-VG01.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan treedt in werking met ingang van 19 juni 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Het college van de gemeente Oldebroek, 7 mei 2019.