Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 18 april 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat de Hogere waarden voor het bestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A op 26 februari 2019 zijn vastgesteld conform het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit Hogere waarden wordt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de woonbestemming voor het perceel Heigraaf 8 en 8A in Wezep. Het plan omvat het juridisch en planologisch vastleggen van het bewonen van een bijgebouw die binnen het overgangsrecht valt. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Hogere waarden

Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de woning op het perceel Heigraaf 8 en 8A in het bestemmingsplan bedraagt echter maximaal 56 decibel. Burgemeester en wethouders hebben daarom voor bedoelde woning een hogere geluidsbelasting toegestaan van maximaal 56 decibel.

Inzagetermijn

Van 8 mei tot en met 18 juni 2019  liggen het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken, het raadsbesluit en het besluit Hogere waarden ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
  • Op www.oldebroek.nl.
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID:NL.IMRO.0269.BG163-VG01.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep Hogere Waarden

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 110c van de Wet geluidhinder juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan en besluit Hogere waarden

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en de Hogere waarden treedt in werking met ingang van 19 juni 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Het college van de gemeente Oldebroek, 7 mei 2019.