Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Mulligen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 25 januari 2018 het bestemmingsplan Buitengebied, Mulligen gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Mulligen voorziet in een juridische planologische basis voor zowel het voormalige recreatiepark Mulligen als voor het aangrenzende agrarische perceel Vreeweg 13. De begrenzing wordt gevormd door de Bongersweg aan de noordzijde, de Mulligenweg aan de oost- en zuidzijde en de Vreeweg aan de westzijde.

Met dit bestemmingsplan wordt de recreatieve bestemming van 38 van de 44 recreatieobjecten en de beheerderswoning gewijzigd naar een woonbestemming. Op grond van deze woonbestemming worden de voormalige recreatieobjecten en de voormalige beheerderswoning aangemerkt als reguliere woningen. In totaal houden 6 objecten een recreatieve bestemming. Met betrekking tot het perceel Vreeweg 13 worden in aanvulling op de regeling uit het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied, Vreeweg 13’ (vastgesteld op 3 oktober 2013) enkele omissies hersteld. Het bestemmingsplan uit 2013 voor de Vreeweg 13 komt dan in zijn geheel te vervallen.

Wijzigingen

Naar aanleiding van ingediende zienswijzen en ambtelijke wijzigingen is het bestemmingsplan in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. In de Wijzigingennota bestemmingsplan Buitengebied, Mulligen, bijlage 7 bij de toelichting op het bestemmingsplan, zijn de alle wijzigingen aangegeven. In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • De bestemming ‘Bos-1’ en ‘Bos-2’ zijn samengevoegd tot ‘Bos’. Dit artikel is in zijn geheel herschreven.
  • De bestemming ‘Wonen-1’ en ‘Wonen-2’ zijn samengevoegd tot Wonen. Dit artikel is in zijn geheel herschreven.
  • De bestemming Recreatie is grotendeels herschreven.
  • Er is een nieuw artikel ‘Waarde-Landschap’ opgenomen ter bescherming van de landschappelijke en natuurlijke waarden.
  • Er is een artikel ‘Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten opgenomen’ om legaal tot stand gekomen bouwwerken die afwijken van de nieuwe bestemmingsplanregeling bij recht te bestemmen.
  • Er is een nieuw artikel voor parkeer-, laad- en losruimte opgenomen conform onze standaardbepaling.
  • Er is een regeling opgenomen gekoppeld aan de aanduiding "milieuzone - geurzone". Hiermee worden mogelijke belemmeringen voor het bedrijf op het perceel Vreeweg 13 op voorhand voorkomen.
  • Een deel van de bestemming ‘Waarde-Archeologie’ is voor het perceel Vreeweg 13 komen te vervallen, omdat dit terrein in 2010 al is onderzocht en nadien is vrijgegeven.
  • De bestemmingsvlakken ‘Wonen’ en ‘Recreatie’ zijn verkleind tot de grootte van het bouwvlak van 12 bij 12 meter.

Bijlagen

Bekijk alle bestanden bij het bestemmingsplan Buitengebied, Mulligen