Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2018 het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende vaststellingsbesluit van 13 december 2018 en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5 legt de juridisch-planologische basis voor het mogelijk maken van permanente bewoning van de aanwezige recreatiewoning door het te wijzigen naar een woonbestemming op het perceel Oude Kerkweg 5 in Hattemerbroek. De geschetste ontwikkeling van dit plan brengt geen grootschalige planologische veranderingen met zich mee en voldoet aan de Structuurvisie Permanente bewoning recreatiewoningen 2017. Om dit plan mogelijk te maken moet het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 16 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 ligt het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied, Oude kerkweg 5 en het vaststellingsbesluit van 13 december 2018 met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien:
1. Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
2. Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
3. Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG160-VG01

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5 treedt in werking met ingang van 27 februari 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.