Ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Breeveen 3

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Oldebroek, Breeveen 3 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende besluit met ingang van 21 november 2018 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan erftransformatierapport van het Gelders Genootschap van 19 juli 2016 opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt ook van 21 november 2018 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Oldebroek, Breeveen 3 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de bestemmingen Agrarisch - 6 naar de bestemming Wonen en gedeeltelijk Agrarisch voor het perceel Breeveen 3 in Oldebroek. Op grond van functieveranderingsbeleid VAB naar wonen wordt medewerking verleend aan dit plan. Het plan omvat de sloop van alle aanwezige agrarische opstallen op het perceel, waardoor er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaatsvindt. In totaal wordt circa 697 m² agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Het plan voorziet in de realisatie van twee vrijstaande woningen. Om dit plan mogelijk te maken moet het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2007 en gedeeltelijk het vigerende bestemmingsplan Oldebroek Dorp 2009 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 21 november 2018 tot en met 1 januari 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
  • Op www.oldebroek.nl
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.OB112-ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Bijlagen

Bekijk alle bijlagen behorend bij ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Breeveen 3.