Ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 13

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 13 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 22 mei 2019 ter inzage liggen.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 13 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de detailhandelsbestemming naar een woonbestemming  Het plan voorziet in de realisatie van zeven woningen. Door deze functiewijziging van het perceel wordt een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald en wordt uitvoering gegeven aan het volkshuisvestingsbeleid. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Oldebroek dorp 2009 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 22 mei 2019 tot en met 2 juli 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpvaststellingsbesluit ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
  • Op www.oldebroek.nl.
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.OB114-ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Bekijk alle bijlagen behorende bij ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 13.