Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Rustenburgsweg 59-61 en 102A

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Rustenburgsweg 59 – 61 en 102A met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 20 maart 2019 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan erf-inrichtingsrapport Oldebroek, Rustenburgsweg 59-61 en 102-104 opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt eveneens vanaf 20 maart 2019 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Rustenburgsweg 59 – 61 en 102A legt de juridisch-planologische basis voor de functiewijziging van de bestemmingen van de percelen Rustenburgsweg 59-61 en 102A in Oldebroek in een woonbestemming voor het bouwen van totaal zeven woningen. Het plan omvat de bouw van zes woningen, bestaande uit drie twee-onder-een-kapwoningen op het perceel Rustenburgsweg 59-61 en één vrijstaande woning op het perceel Rustenburgsweg 102A in Oldebroek. Met de functiewijziging van de bestemmingen en de bedrijfsverplaatsing wordt beoogd de ruimtelijke kwaliteit ter plekke te verbeteren. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Oldebroek Dorp 2009 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 20 maart 2019 tot en met 30 april 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpvaststellingsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

1. Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
2. Via de bijlagen bij deze publicatie op de gemeentelijke website.
3. Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.OB113 -ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.