Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Wezep, Keizersweg 2

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 8 november 2018 het bestemmingsplan Wezep, Keizersweg 2 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende vaststellingsbesluit van 8 november 2018 en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Wezep, Keizersweg 2 legt de juridisch-planologische basis voor de nieuwbouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) Zuidwest op het perceel Keizersweg 2 in Wezep (de voormalige locatie van de basisschool De Bron). Het IKC kan niet worden gerealiseerd op de huidige locatie van de basisschool De Bron. Om de IKC goed te kunnen situeren zijn ook de percelen van de speeltuin en de gymzaal nodig. Het IKC voorziet in het huisvesten van twee basisscholen, een kinder- en peuteropvang en een buitenschoolse opvang, met de daarbij behorende voorzieningen. Om dit project mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Wezep Oost 2010 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 19 december 2018 tot en met 29 januari 2019 ligt het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan Wezep, Keizersweg 2 en het vaststellingsbesluit van 8 november 2018 met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
  • Op www.oldebroek.nl.
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG162-ON01.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Wezep, Keizersweg 2 treedt in werking met ingang van 30 januari 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.