Ontwerpbestemmingsplan Wezep, Keizersweg 2

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Wezep, Keizersweg 2 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpbesluit met ingang van woensdag 14 maart 2018 ter inzage ligt.

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan Wezep, Keizersweg 2 legt de juridisch-planologische basis voor de nieuwbouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) Zuidwest op het perceel Keizersweg 2 in Wezep (de voormalige locatie van de basisschool De Bron). Het IKC kan niet worden gerealiseerd op de huidige locatie van de basisschool De Bron. Om de IKC goed te kunnen situeren zijn ook de  percelen van de speeltuin en de gymzaal nodig. Het IKC voorziet in het huisvesten van twee basisscholen, een kinderopvang en buitenschoolse opvang, met de daarbij behorende voorzieningen. Om dit project mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Wezep Oost 2010 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 14 maart 2018 tot en met 24 april 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek
  • op www.oldebroek.nl
  • op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269. WZ117-ON01

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u een afspraak te maken met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Bijlagen

Bekijk alle bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan Wezep, Keizersweg 2.