Ontwerpbestemmingsplan Wezep, Stationsweg 95

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan “Wezep, Stationsweg 95” met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 5 juni 2019 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan ligt eveneens het ontwerpbesluit Hogere waarden vanaf  5 juni 2019 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Wezep, Stationsweg 95 legt de juridisch-planologische basis om de maatschappelijke bestemming van het perceel Stationsweg 95 te Wezep om te zetten naar een woonbestemming. Het plan omvat de bouw van tien toekomstbestendige seniorenwoningen zonder gas en “nul-op-de-meter” principe. Met de functiewijziging van de bestemming wordt beoogd de ruimtelijke kwaliteit ter plekke te verbeteren. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan ‘Wezep West 2011’  worden gewijzigd.

Hogere waarden

Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de verschillende gevels op het perceel stationsweg 95 in het bestemmingsplan bedraagt echter maximaal 61 decibel. Burgemeester en wethouders zijn in verband daarmee van plan om voor bedoelde woning een hogere geluidsbelasting toe te staan van maximaal 61 decibel.

Inzagetermijn

Van 5 juni 2019 tot en met 16 juli 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit Hogere waarden ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek
  • Op www.oldebroek.nl
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.WZ119 -ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere waarden

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere waarden kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Bekijk alle bijlagen behorend bij ontwerpbestemmingsplan Wezep, Stationsweg 95.