Buitengebied, Amsbergterrein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 19 en 20 december 2013 het beeldkwaliteitsplan Amsbergterrein en het bestemmingsplan “Buitengebied, Amsbergterrein” ongewijzigd hebben vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op twee functieveranderingsprojecten. Het eerste project behelst het oprichten van vier vrijstaande woningen op de voormalige bedrijfslocatie "Amsbergterrein" aan de Zuiderzeestraatweg 398-400 in Wezep. Verder voorziet het plan in de mogelijkheid voor het oprichten van drie woningen (een dubbele woning en een vrijstaande woning) op het perceel Zuiderzeestraatweg 402 in Wezep.

Voor een goede stedenbouwkundige inpassing is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. In algemene zin geldt dat met dit project een substantiële kwaliteitsverbetering van de locatie en de omgeving wordt beoogd. Het stedenbouwkundige plan is erop gericht om de woningen met respect voor het landschap en de omgeving ruimtelijk goed in te passen. Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de bestaande structuren. Kenmerkende doorzichten naar het polderlandschap, die met de realisatie van het fabriekscomplex waren verbroken, worden hersteld. Het beeldkwaliteitsplan dient als toetsingskader voor welstandsaspecten bij behandeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning.

Op grond van de Wet geluidhinder mag het wegverkeergeluid bij de gevels van nieuw te bouwen woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevels van de woningen op het Amsbergterrein zal deze norm overschrijden. Burgemeester en wethouders hebben in verband daarmee besloten voor deze woningen een hogere geluidsbelasting toe te staan van maximaal 53 decibel. Voor de details wordt verwezen naar de hierop betrekking hebbende stukken.

Bijlagen

Bekijk alle documenten die horen bij bestemmingsplan Buitengebied, Amsbergterrein.