Buitengebied, Bovendwarsweg 93

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Oldebroek op 17 december 2015 het bestemmingsplan "Buitengebied, Bovendwarsweg 93" opnieuw heeft vast-gesteld. Het besluit volgt uit de uitspraak (bestuurlijke lus) van 5 augustus 2015 met nummer 201404165/1/R2 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststel-lingsbesluit d.d. 6 maart 2014. Het planidentificatienummer van het gewijzigde bestemmingsplan is: NL.IMRO.0269.BG125-VG02.

Bestuurlijke lus

Op het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om het besluit bij te stellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

Wijziging ten opzichte van het bestreden besluit

De wijziging heeft betrekking op een nadere motivering van het bestreden besluit ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor dit initiatief. Hiermee is deze beoordeling in overeenstem-ming gebracht met de hiervoor geldende wettelijke selectiecriteria als bedoeld in bijlage III van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieubeoordeling van bepaal-de openbare en particuliere projecten, vervangen door –ten tijde van belang- richtlijn 2011/92/EU (de m.e.r.-richtlijn). Deze criteria hebben onder meer betrekking op de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van het potentiële effect. De nieuwe vastgestelde IM-RO-bestanden zijn gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bijlagen

Bekijk alle documenten behorende bij bestemmingsplan Buitengebied, Bovendwarsweg 93.