Buitengebied, Bovenpad 1

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2012 het bestemmingsplan Buitengebied, Bovenpad 1 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan biedt de juridisch-planologische regeling voor het vergroten van het bouwvlak van de woonbestemming op het perceel Bovenpad 1. Het bouwvlak wordt zodanig vergroot dat alle op het perceel aanwezige gebouwen en de tuin binnen het bouwvlak van de woonbestemming komen te liggen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het bestemmingsplan.

Ter inzage

Bekijk alle documenten behorende bij bestemmingsplan Buitengebied, Bovenpad 1.