Buitengebied, Brandsweg 22

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 28 januari 2016 het bestemmingsplan "Buitengebied, Brandsweg 22" gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

In dit bestemmingsplan behoudt het perceel Brandsweg 22 in Wezep een agrarische bestemming. Ter plaatse is er sprake van een paardenhouderij, waarvoor de planologische regeling is geactualiseerd. Dit ook naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State over het actualiseringsplan "Buitengebied 2007".

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft bij vaststelling het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld inhoudende dat in de planregels van het bestemmingsplan (artikel 3, lid 2, sub 1 onder a) is bepaald dat gebouwen en overkappingen uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden gebouwd.

Ter inzage

De bestanden van het bestemmingsplan kunt u digitaal verkrijgen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/index onder "bronhouder" gemeente Oldebroek. Op http://www.oldebroek.nl kan het plan in PDF worden geraadpleegd.

Bijlagen

Bekijk alle documenten die horen bij bestemminsplan Buitengebied, Brandsweg 22.