Buitengebied, Duivendansweg 10

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 9 maart 2017 het bestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 10 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 10 heeft betrekking op functieverandering in het kader van Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen. Het plan omvat de sloop van alle agrarische bebouwing op het perceel Duivendansweg 10 in Wezep. Als compensatie voor de sloop wordt een woning met bijgebouw gerealiseerd. Tevens wordt de bestaande woonboerderij gesplitst in twee vrijstaande woningen.

Bijlagen

Bekijk alle documenten behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 10.