Buitengebied, Duivendansweg 18

Het plan "Buitengebied, Duivendansweg 18", dat door de gemeenteraad van Oldebroek bij besluit van 2 juli 2015 is vastgesteld, heeft met de daarbij behorende stukken van 15 juli tot en met 25 augustus 2015 ter inzage gelegen.

Doel van het plan

Het plan voorziet in het wijzigen van een agrarisch bouwperceel met zorgboerderij in de bestemmingen Wonen, Gemengd (voor wonen en zorgboerderij) en Agrarisch. De bestemmingen van de gronden zijn daarmee in overeenstemming gebracht met het feitelijk gebruik. Voorts houdt het plan er rekening mee dat de bestaande gedateerde woning Duivendansweg 18B vervangen kan worden door een nieuwe woning. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het ontwerpbestemmingsplan.

Onherroepelijk

Gedurende de terinzagelegging is geen beroep ingesteld noch een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het bestemmingsplan met ingang van 26 augustus 2015 onherroepelijk is geworden. Het instellen van beroep tegen het onherroepelijk geworden bestemmingsplan is niet mogelijk.

Ter inzage

Bekijk alle documenten die horen bij bestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 18. Het plan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl