Buitengebied, Elburgerweg 26

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 17 september 2015 het bestemmingsplan “Buitengebied, Elburgerweg 26” ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het plan kent aan het westelijk gedeelte van het perceel Elburgerweg 26 te Hattemerbroek een woonbestemming voor één burgerwoning toe. Aan het overige gedeelte van het perceel wordt een natuurbestemming toegekend. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het bestemmingsplan.

Bijlagen

Bekijk alle bijlagen die horen bij het bestemmingsplan Buitengebied Elburgerweg 26. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0269.BG133-VG01