Buitengebied, Elburgerweg 26R1

De gemeenteraad van Oldebroek heeft bij besluit van 6 maart 2014 het bestemmingsplannen “Buitengebied, Elburgerweg 26R1” ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan, het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben van 19 maart tot en met 29 april 2014 ter inzage gelegen.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan kent aan het perceel Elburgerweg 26R1 te Hattemerbroek een woonbestemming voor een burgerwoning toe.

Onherroepelijk

Gedurende de terinzagelegging is geen beroep ingesteld noch een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen voornoemd bestemmingsplan. Dit betekent dat het bestemmingsplan met ingang van 30 april 2014 onherroepelijk is geworden. Het instellen van beroep tegen een onherroepelijk geworden bestemmingsplan is niet mogelijk.

Bijlagen

Bekijk alle documenten die horen bij bestemmingsplan Buitengebied, Elburgerweg 26R1. Het bestemmingsplan Buitengebied, Elburgerweg 26R1 is ook digitaal te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0269.BG126-VG01.