Buitengebied, Groote Woldweg 69

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 14 maart 2013 het bestemmingsplan "Buitengebied, Groote Woldweg 69" ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan "Buitengebied, Groote Woldweg 69" voorziet in de wijziging van een agrarische bestemming naar een woonbestemming en maakt een splitsing van de woning mogelijk op het perceel aan de Groote Woldweg 69 te Oosterwolde.

Bijlagen

Bekijk alle documenten die horen bij bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 69. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0269.BG106-VG01.