Buitengebied, Groote Woldweg 74 en 74A

Het bestemmingsplan Buitengebied Groote Woldweg 74 en 74A, dat door de gemeenteraad van Oldebroek bij besluit van 29 september 2016 ongewijzigd is vastgesteld, heeft met de daarbij behorende stukken van 12 oktober tot en met 22 november 2016 ter inzage gelegen.

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 74 en 74A heeft betrekking op functieverandering in het kader van Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen. Hierbij zal de agrarische bebouwing op de percelen Groote Woldweg 74 en 74A te Oosterwolde worden gesloopt. Op het perceel Groote Woldweg 78 zal een varkensschuur worden gesloopt. Ter compensatie wordt een extra woning gerealiseerd door splitsing van de voormalige boerderij op het perceel Groote Woldweg 74, waarbij de deel van de boerderij met maximaal 4 meter mag worden uitgebreid.

Onherroepelijk

Gedurende de terinzagelegging is geen beroep ingesteld noch een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Dit betekent dat het bestemmingsplan met ingang van 23 november 2016 onherroepelijk is geworden. Het instellen van beroep tegen het onherroepelijk geworden bestemmingsplan is niet mogelijk.

Bijlagen

Bekijk alle documenten behorende bij bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 74 en 74A. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen www.ruimtelijkeplannen.nl.