Buitengebied, Kleine Woldweg nabij 32

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 15 november 2012 het bestemmingsplan "Buitengebied, Kleine Woldweg nabij 32" gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het plan heeft betrekking op het juridisch-planologisch mogelijk maken van de vestiging van een volwaardig melkveebedrijf met bedrijfswoning op een perceel Kleine Woldweg nabij 32 te Oosterwolde. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Oldebroek, sectie AC nummer 462. Het perceel is momenteel in gebruik als weiland. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het bestemmingsplan.

Wijziging

De gemeenteraad heeft bij vaststelling van het plan de volgende wijziging in het plan aangebracht: In artikel 3 (Agrarisch), lid 4 (Afwijking van de bouwregels), sub 4 is de letter "g" gewijzigd in "h". Lid 4 betreft een afwijking voor de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen en torensilo's. Voor het overige wordt verwezen naar het raadsbesluit.

Bijlage

Bekijk alle documenten die horen bij bestemmingsplan Buitengebied, Kleine Woldweg nabij 32. De bestanden van het bestemmingsplan kunt u digitaal verkrijgen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/index onder bronhouder Oldebroek.