Buitengebied, Koemkolkweg 25

Het bestemmingsplan Buitengebied Koemkolkweg 25, dat door de gemeenteraad van Oldebroek bij besluit van 29 september 2016 ongewijzigd is vastgesteld, heeft met de daarbij behorende stukken van 19 oktober tot en met 29 november 2016 ter inzage gelegen.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan betreft de wijziging van de begrenzing van het bouwvlak, waardoor noordoostelijk van de bestaande vleeskalverenstal een nieuwe stal voor melkgeiten kan worden gerealiseerd. Het bouwvlak wordt door deze gewijzigde begrenzing niet vergroot. Daarnaast maakt het bestemmingsplan de realisatie van een tweede bedrijfswoning mogelijk.

Onherroepelijk

Gedurende de terinzagelegging is geen beroep ingesteld noch een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Dit betekent dat het bestemmingsplan met ingang van 30 november 2016 onherroepelijk is geworden. Het instellen van beroep tegen het onherroepelijk geworden bestemmingsplan is niet mogelijk.

Bijlagen

Bekijk alle documenten die horen bij bestemmingsplan Buitengebied, Koemkolkweg 25. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl .