Buitengebied, Koemkolkweg 8

Het bestemmingsplan Buitengebied Koemkolkweg 8 en de planMER locatie Koemkolkweg 8, die door de gemeenteraad van Oldebroek bij besluit van 2 juni 2016 ongewijzigd zijn vastgesteld, hebben met de daarbij behorende stukken van 15 juni tot en met 26 juli 2016 ter inzage gelegen.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan kent aan de locatie Koemkolkweg 8 te Oosterwolde een uitbreiding van het agrarische bouwvlak ten behoeve van intensieve veehouderij toe. Het bouwvlak wordt hiermee vergroot naar 2 hectare. Het bouwvlak sluit hiermee qua omvang aan bij een eerder verleende omgevingsvergunning voor de locatie.

Onherroepelijk

Gedurende de terinzagelegging is geen beroep ingesteld noch een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het voornoemde bestemmingsplan met ingang van 27 juli 2016 onherroepelijk is geworden. Het instellen van beroep tegen het onherroepelijk geworden bestemmingsplan is niet mogelijk.

Bijlagen

Bekijk alle documenten die horen bij bestemmingsplan Buitengebied, Koemkolkweg 8. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen www.ruimtelijkeplannen.nl.