Buitengebied, Looschool

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 31 januari/1februari 2013 het bestemmingsplan "Buitengebied Looschool" ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het plan biedt de juridisch-planologische regeling voor het vernieuwen van de Looschool aan de Bovenheigraaf 59-61 en de daarbij behorende grondruil. Het woonperceel Bovenheigraaf 57 is ook binnen het plangebied gelegen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het bestemmingsplan

Ter inzage

De bestanden van het bestemmingsplan kunt u digitaal verkrijgen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/index onder “bronhouder” Oldebroek. Op www.oldebroek.nl kan het plan als pdf worden geraadpleegd.

Bijlagen

Bekijk alle documenten behorende bij bestemmingsplan Buitengebied, Looschool.