Buitengebied, Mulligenweg 7 en 9

Het bestemmingsplan Buitengebied, Mulligenweg 7 en 9, dat door de gemeenteraad van Oldebroek bij besluit van 2 oktober 2014 ongewijzigd is vastgesteld, heeft met de daarbij behorende stukken van 15 oktober tot en met 25 november 2014 ter inzage gelegen.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Mulligenweg 7 en 9 heeft betrekking heeft op functieverandering in het kader van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB-beleid). Het initiatief omvat onder meer de sloop van bijna alle voormalige agrarische gebouwen op de percelen Mulligenweg 7 en 9 en het inleveren van twee solitaire recreatiewoningen. Ter compensatie worden de twee recreatiewoningen omgezet in twee dure woningen en wordt er één dure woning toegevoegd. Op het perceel zullen in totaal drie nieuwe woningen worden gerealiseerd. De woonboerderij Mulligenweg 9 en het huis Mulligenweg 7 blijven staan.

Onherroepelijk

Gedurende de terinzagelegging is geen beroep ingesteld noch een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Dit betekent dat het bestemmingsplan met ingang van 26 november 2014 onherroepelijk is geworden. Het plan ligt ter inzage in het gemeentehuis van Oldebroek. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.oldebroek.nl.

Het instellen van beroep tegen het onherroepelijk geworden bestemmingsplan is niet mogelijk.

Bijlagen

Bekijk alle documenten behorende bij bestemmingsplan Buitengebied, Mulligenweg 7 en 9.