Buitengebied, Ottenweg 45

Het bestemmingsplan “Buitengebied, Ottenweg 45” , dat door de gemeenteraad van Oldebroek bij besluit van 3 oktober 2013 ongewijzigd is vastgesteld, heeft met de daarbij behorende stukken vanaf 16 oktober 2013 tot en met 26 november 2013 ter inzage gelegen.

Het besluit Hogere waarden voor het bestemmingsplan "Buitengebied, Ottenweg 45", die zijn vastgesteld op 30 juli 2013, heeft met de daarbij behorende stukken eveneens vanaf 16 oktober 2013 tot en met 26 november 2013 ter inzage gelegen.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan “Buitengebied, Ottenweg 45” voorziet in het wijzigen van de bedrijfsbestemming in een woonbestemming op het perceel Ottenweg 45. Het plan omvat de sloop van de aanwezige loodsen en enkele bijgebouwen en het verwijderen van de aanwezige bestrating voor de loodsen. Daarvoor in de plaats zullen ter plekke twee vrijstaande woningen worden gerealiseerd.

Op grond van de Wet Geluidhinder mag het wegverkeersgeluid bij de gevels van nieuw te bouwen woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevels van de nieuw te bouwen woningen in het bestemmingsplan Buitengebied, Ottenweg 45 bedraagt echter maximaal 52 decibel. Burgemeester en wethouders hebben in verband daarmee voor de bedoelde woningen een hogere geluidsbelasting toegestaan van maximaal 52 decibel.

Onherroepelijk

Gedurende de terinzagelegging is geen beroep ingesteld noch een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het bestemmingsplan en het besluit Hogere waarden . Dit betekent dat het voornoemde bestemmingsplan en het besluit Hogere Waarden met ingang van 27 november 2013 onherroepelijk zijn geworden. Het instellen van beroep tegen het onherroepelijk geworden bestemmingsplan en het besluit Hogere waarden is niet mogelijk.

Ter inzage

Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0269.BG122-VG01 en op www.oldebroek.nl. De bestanden van het bestemmingsplan kunt u digitaal verkrijgen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder “bronhouder” Oldebroek.

Bijlagen

Bekijk alle documenten behorende bij bestemmingsplan Buitengebied, Ottenweg 45