Buitengebied, Oude Kerkweg 5

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2018 het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende vaststellingsbesluit van 13 december 2018 en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5 legt de juridisch-planologische basis voor het mogelijk maken van permanente bewoning van de aanwezige recreatiewoning door het te wijzigen naar een woonbestemming op het perceel Oude Kerkweg 5 in Hattemerbroek. De geschetste ontwikkeling van dit plan brengt geen grootschalige planologische veranderingen met zich mee en voldoet aan de Structuurvisie Permanente bewoning recreatiewoningen 2017. Om dit plan mogelijk te maken moet het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Bijlagen

Bekijk de bijlagen behorend bij het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5.