Buitengebied, Oude Kerkweg 9

Het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 9, dat door de gemeenteraad van Oldebroek bij besluit van 17 september 2015 ongewijzigd is vastgesteld, heeft met de daarbij behorende stukken van 28 oktober tot en met 8 december 2015 ter inzage gelegen.

Het besluit Hogere waarden voor dit plan, dat is vastgesteld op 29 juli 2015, heeft in dezelfde periode ter inzage gelegen.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 9 heeft betrekking op functieverandering in het kader van Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen. Hierbij zal de agrarische bebouwing op het perceel Oude Kerkweg 9 te Hattemerbroek worden gesloopt. Ter compensatie wordt een vrijstaande woning op het perceel gerealiseerd.

Op grond van het Besluit geluidhinder mag het spoorweggeluid bij de gevels van nieuw te bouwen woningen niet hoger zijn dan 55 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de nieuw te bouwen woning aan de Oude Kerkweg in het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 9 bedraagt echter maximaal 63 decibel. Burgemeester en wethouders hebben in verband daarmee voor de bedoelde woning een hogere geluidsbelasting toegestaan van maximaal 63 decibel.

Onherroepelijk

Gedurende de terinzagelegging is geen beroep ingesteld noch een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het bestemmingsplan en het besluit Hogere waarden met ingang van 9 december 2015 onherroepelijk zijn geworden. Voornoemde stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Oldebroek. De stukken zijn digitaal te raadplegen op www.oldebroek.nl. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het instellen van beroep tegen het onherroepelijk geworden bestemmingsplan en het besluit Hogere waarden is niet mogelijk.

Bijlagen

Bekijk alle documenten behorende bij bestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 9.