Buitengebied, Verlengde Looweg 7 e.o.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat de raad van de gemeente Oldebroek op 6 maart 2014 het bestemmingsplan Buitengebied, Verlengde Looweg 7 e.o. gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Verlengde Looweg 7 e.o.’ voorziet in het creëren van een actueel planologisch en juridisch kader voor het bedrijf ‘Van Werven’ op het perceel Verlengde Looweg 7 in Oldebroek. Daarnaast wordt beoogd om de bestaande bedrijfswoning Verlengde Looweg 1a in Oldebroek te bestemmen voor reguliere woondoeleinden. Deze bestemmingsplanherziening vloeit voort uit de totaaloplossing Van Werven, waarvoor de gemeente en het bedrijvenpark Hattemerbroek met Van Werven een uitvoeringsovereenkomst hebben gesloten en is eveneens noodzakelijk in het kader van de gemeentelijke actualiserings-en digitaliseringsverplichting voor bestemmingsplannen.

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft bij vaststelling van het bestemmingsplan de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht:

  • In artikel 11, lid 11.1, sub b van de regels is het percentage waarmee gebouwen onder het overgangsrecht mogen worden vergroot, verlaagd van 10% naar 0%.
  • De mogelijkheid om achter Verlengde Looweg 1 een paardenbak te realiseren is geschrapt. Op basis daarvan zijn de bepalingen die daarop betrekking hebben uit de planregels geschrapt.
  • In de toelichting is paragraaf 4.4 over akoestiek aangepast naar aanleiding van een actualisering van het akoestisch onderzoek.

Voor een compleet overzicht van de aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan wordt verwezen naar het betreffende raadsbesluit en de daarbij behorende notitie ambtshalve wijzigingen inzake ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Verlengde Looweg 7 e.o.”.

Ter inzage

De stukken zijn digitaal te raadplegen via: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0269.BG124-VG01. De bestanden van het bestemmingsplan kunt u digitaal verkrijgen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/index onder “bronhouder” Oldebroek. Op www.oldebroek.nl kan het plan als pdf worden geraadpleegd.

Bijlagen

Bekijk alle documenten behorende bij bestemmingsplan Buitengebied, Verlengde Looweg 7 e.o.