Buitengebied, Vierhuizenweg 21

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 10 maart 2016 het bestemmingsplan Buitengebied, Vierhuizenweg 21 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat de Hogere waarden voor het bestemmingsplan Buitengebied, Vierhuizenweg 21 op 22 januari 2016 zijn vastgesteld conform het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit Hogere waarden wordt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Vierhuizenweg 21 heeft tot doel het verplaatsen van een bestaande woning om tot een betere woon- en leefklimaat te komen en tot een betere landschappelijke inpassing van de woning. Om de verplaatsing van de woning mogelijk te maken dient het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2007 te worden gewijzigd.

Hogere waarden

Op grond van het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuw te bouwen woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de nieuw te bouwen woning aan de Vierhuizenweg in het bestemmingsplan Buitengebied, Vierhuizenweg 21 bedraagt echter maximaal 53 decibel. Burgemeester en wethouders hebben in verband daarmee voor de bedoelde woning een hogere geluidsbelasting toegestaan van maximaal 53 decibel.

Bijlagen

Bekijk alle documenten die horen bij bestemmingsplan Buitengebied, Vierhuizenweg 21. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.oldebroek.nl.