Buitengebied, Vierhuizenweg 5

Het bestemmingsplan “Buitengebied, Vierhuizenweg 5”, dat door de gemeenteraad van Oldebroek bij besluit van 10 november 2016 gewijzigd is vastgesteld, heeft met de daarbij behorende stukken vanaf 14 december 2016 tot en met 24 januari 2017 ter inzage gelegen.

Doel van het plan

Het perceel Vierhuizenweg 5 is bestemd voor agrarische doeleinden (fruitteelt). Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een planologisch en juridisch kader om naast deze agrarische bedrijfsvoering ook (ondergeschikt) horeca- en dagrecreatie-activiteiten te exploiteren. De bouw- en gebruiksrechten uit een bouwvergunning van 2009 zijn in dit bestemmingsplan meegenomen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het bestemmingsplan.

Onherroepelijk

Gedurende de terinzagelegging is geen beroep ingesteld noch een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het voornoemde bestemmingsplan met ingang van 25 januari 2017 onherroepelijk is geworden. Het instellen van beroep tegen het onherroepelijk geworden bestemmingsplan is niet mogelijk.

Bijlagen

Bekijk alle documenten die horen bij bestemmingsplan Buitengebied, Vierhuizenweg 5. Of raadpleeg www.ruimtelijkeplannen.nl, daar kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG132-VG01.