Buitengebied, Vollenhofsweg 3

Het bestemmingsplan "Buitengebied, Vollenhofsweg 3", dat door de gemeenteraad van Oldebroek bij besluit van 30 januari 2014 is vastgesteld, heeft met de daarbij behorende stukken vanaf 12 februari tot en met 25 maart 2014 ter inzage gelegen.

Doel van het plan

In het plan is aan het perceel Vollenhofsweg 3 te Wezep de bestemming Gemengd toegekend. Binnen de gemengde bestemming zijn, naast een woonfunctie met bed en breakfast, ook een zorg-werkboerderij en natuureducatie toegestaan.

Onherroepelijk

Gedurende de terinzagelegging is geen beroep ingesteld noch een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het bestemmingsplan met ingang van 26 maart 2014 onherroepelijk is geworden. Het instellen van beroep tegen het onherroepelijk geworden bestemmingsplan is niet mogelijk.

Ter inzage

 Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.oldebroek.nl. De bestanden van het bestemmingsplan kunt u digitaal verkrijgen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/index onder “bronhouder” Oldebroek.

Bijlagen

Bekijk alle bijlagen behorende bij bestemmingsplan Buitengebied, Vollenhofsweg 3.