Buitengebied, Vreeweg 13

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 4 oktober 2013 het bestemmingsplan “Buitengebied, Vreeweg 13 gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, Vreeweg 13" voorziet in de wijziging van de agrarische bestemming en maakt een paardenhouderij mogelijk en beëindigd de intensieve veehouderij op het perceel Vreeweg 13 te 't Loo.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0269.BG113-VG01. De bestanden van het ontwerpbestemmingsplan kunt u digitaal verkrijgen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/index onder bronhouder Oldebroek. Op http://www.oldebroek.nl kan het plan in PDF worden geraadpleegd.

Bijlagen

Bekijk alle documenten behorende bij bestemmingsplan Buitengebied, Vreeweg 13.