Buitengebied, Westerweg 14

Het bestemmingsplan "Buitengebied, Westerweg 14", dat door de gemeenteraad van Oldebroek bij besluit van 6 maart 2014 is vastgesteld, heeft met de daarbij behorende stukken vanaf 2 april tot en met 13 mei 2014 ter inzage gelegen.

Doel van het plan

Het plan voorziet in de wijziging van een agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming en maakt een landbouwmechanisatiebedrijf mogelijk en beëindigd in vijf jaar de intensieve veehouderij op het perceel Westerweg 14 te Oosterwolde.

Onherroepelijk

Gedurende de terinzagelegging is geen beroep ingesteld noch een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het bestemmingsplan met ingang van 14 mei 2014 onherroepelijk is geworden. Het instellen van beroep tegen het onherroepelijk geworden bestemmingsplan is niet mogelijk.

Ter inzage

Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.oldebroek.nl. De bestanden van het bestemmingsplan kunt u digitaal verkrijgen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/index onder “bronhouder” Oldebroek.

Bijlagen

Bekijk alle documenten behorende bij bestemmingsplan Buitengebied, Westerweg 14.