Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 224

Het bestemmingsplan Buitengebied Zuiderzeestraatweg 224, dat door de gemeenteraad van Oldebroek bij besluit van 2 juni 2016 ongewijzigd is vastgesteld, heeft met de daarbij behorende stukken van 8 juni tot en met 19 juli 2016 ter inzage gelegen.

Het besluit Hogere waarden voor het bestemmingsplan Buitengebied Zuiderzeestraatweg 224, dat is vastgesteld op 17 februari 2016, heeft met de daarbij behorende stukken eveneens van 8 juni tot en met 19 juli 2016 ter inzage gelegen.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied Zuiderzeestraatweg 224 heeft betrekking op functieverandering in het kader van Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen. Hierbij zal alle agrarische bebouwing op het perceel Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek worden gesloopt. Ter compensatie wordt een vrijstaande woning op het perceel gerealiseerd. De karakteristieke boerderij blijft het hoofdgebouw op het erf.

Op grond van het Besluit geluidhinder mag het weggeluid op de gevels van nieuw te bouwen wonin-gen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de nieuw te bouwen woning aan de Zuiderzeestraatweg in het bestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 224 bedraagt echter maximaal 54 decibel. Burgemeester en wethouders hebben in verband daarmee voor de bedoelde woning een hogere geluidsbelasting toegestaan van maximaal 54 decibel.

Onherroepelijk

Gedurende de terinzagelegging is geen beroep ingesteld noch een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het bestemmingsplan en het besluit Hogere waarden. Dit betekent dat het voornoemde bestemmingsplan en het besluit Hogere Waarden met ingang van 20 juli 2016 onherroepelijk zijn geworden. Voornoemde stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis van Oldebroek. Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.oldebroek.nl.

Het instellen van beroep tegen het onherroepelijk geworden bestemmingsplan en het besluit Hogere waarden is niet mogelijk.

Bijlagen

Bekijk alle documenten behorende bij bestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 224.