Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 240

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 6 maart 2014 het bestemmingsplan “Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 240” gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het bestemmingsplan

Het plan voorziet in de uitbreiding van het niet-agrarisch loon- en straalbedrijf op het perceel aan de Zuiderzeestraatweg 240 te Oldebroek.

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft bij vaststelling van het bestemmingsplan de volgende wijzigingen in het plan aangebracht:

  • In de regels is in artikel 4 (Bedrijf), lid 2, sub 1 onder e in de tabel de maximale gezamenlijke (bedrijfsvloer)- oppervlakte voor bedrijfsgebouwen en overkappingen gewijzigd. De oppervlakte ten behoeve van metaaloppervlakte-behandeling is gewijzigd van maximaal 270 m² in maximaal 170 m²;
  • De toelichting is op onderdelen aangepast/aangevuld.

Ter inzage

Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0269.BG121-VG01. De bestanden van het bestemmingsplan kunt u digitaal verkrijgen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/index onder “bronhouder” Oldebroek. Op www.oldebroek.nl kan het plan als pdf worden geraadpleegd.

Bijlagen

Bekijk alle bijlagen behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 240.