Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 289

Het bestemmingsplan Buitengebied Zuiderzeestraatweg 289, dat door de gemeenteraad van Oldebroek bij besluit van 29 september 2016 ongewijzigd is vastgesteld, heeft met de daarbij behorende stukken van 19 oktober tot en met 29 november 2016 ter inzage gelegen.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 289 heeft betrekking op functieverandering in het kader van Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen. Hierbij zal de agrarische bebouwing op het perceel Zuiderzeestraatweg 289 te Oldebroek worden gesloopt. Als compensatie worden twee woningen toegevoegd te weten een vrijstaande woning met bijgebouw en een woning door splitsing van de aanwezige boerderij. De aanwezige bedrijfswoningen worden bestemd als burgerwoning. Om dit mogelijk te maken dient het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 te worden gewijzigd.

Onherroepelijk

Gedurende de terinzagelegging is geen beroep ingesteld noch een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Dit betekent dat het bestemmingsplan met ingang van 30 november 2016 onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis van Oldebroek. Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.oldebroek.nl

Het instellen van beroep tegen het onherroepelijk geworden bestemmingsplan is niet mogelijk.

Bijlagen

Bekijk alle documenten behorende bij bestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 289.