Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 303

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 15 december 2016 het bestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 303 gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan betreft de vergroting van het bestemmingsvlak ‘Bedrijf-1’, waardoor dit aansluit bij de aanwezige oppervlakteverharding. Het gebied waarop de vergroting van het bestemmingsvlak betrekking heeft, mag niet worden bebouwd en uitsluitend voor opslag worden benut. Aanvullend voorziet het bestemmingsplan in een bestemming ‘Groen’, waarmee de landschappelijke inpassing van het bedrijfsperceel wordt geborgd.

Wijzigingen

Naar aanleiding van ambtshalve wijzigingen is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld in vergelijking tot het ontwerpbestemmingsplan. In de planregels zijn in artikel 4.1 (bestemming Bedrijf-1, bestemmingsomschrijving) met het oog op de leesbaarheid van het plan twee regels geheel verwijderd. Het betreffen de regels: "c. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning" en "k. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten', geen bedrijfswoning is toegestaan". Naar aanleiding daarvan is de vernummering van de overige onderdelen in dat artikel overeenkomstig aangepast.

Ter inzage

 Het vastgesteld bestemmingsplan is digitaal in te zien op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl, en op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u zoeken op Planidentificatie: NL.IMRO.0269.BG151-VG01.

Bijlagen

Bekijk alle documenten bij bestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 303.