Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 416 - 418

De gemeenteraad van Oldebroek heeft bij besluiten van 6 maart 2014 de bestemmingsplannen “Buitengebied, Voskuilerdijk 51”, “Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 416 - 418” en “Buitengebied, Elburgerweg 26R1” ongewijzigd vastgesteld. De vastgestelde bestemmingsplannen, de hierop betrekking hebbende raadsbesluiten en de daarbij behorende stukken hebben van 19 maart tot en met 29 april 2014 ter inzage gelegen.

Doel van de plannen

Buitengebied, Voskuilerdijk 51

Het bestemmingsplan heeft betrekking op functieverandering in het kader van Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen. Het initiatief omvat de sloop van alle (agrarische) opstallen op het perceel Voskuilerdijk 51. Daarvoor in de plaats kunnen één vrijstaande woning en een twee-onder-één-kap woning worden gerealiseerd. Gelijktijdig is de onjuiste bestemming (A-7) in het vigerende bestemmingsplan van het naastgelegen terrein door middel van dit plan gecorrigeerd in de bestemming Agrarisch.

Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 416 - 418

In dit bestemmingsplan is voor het perceel Zuiderzeestraatweg 418 te Wezep de bestemming Wonen-1 gewijzigd in de bestemming Agrarisch-10. Die bestemming laat onder andere een hoveniersbedrijf al dan niet in combinatie met een bos-, natuur- en landschapsbeheerbedrijf toe. Het perceel Zuiderzeestraatweg 416 te Wezep is ook meegenomen in het plan. Voor dat perceel is de bestemming Wonen-1 gehandhaafd.

Buitengebied, Elburgerweg 26R1

Het bestemmingsplan kent aan het perceel Elburgerweg 26R1 te Hattemerbroek een woonbestemming voor een burgerwoning toe.

Onherroepelijk

Gedurende de terinzagelegging is geen beroep ingesteld noch een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen voornoemde bestemmingsplannen. Dit betekent dat voornoemde bestemmingsplannen met ingang van 30 april 2014 onherroepelijk zijn geworden. Het instellen van beroep tegen een onherroepelijk geworden bestemmingsplan is niet mogelijk. De plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis van Oldebroek, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Het bestemmingsplan “Buitengebied, Voskuilerdijk 51” is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0269.BG128-VG01.

Het bestemmingsplan “Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 416 - 418” is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0269.BG112-VG01.

Het bestemmingsplan Buitengebied, Elburgerweg 26R1 is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0269.BG126-VG01.

De bestanden van de bestemmingsplannen kunt u digitaal verkrijgen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder “bronhouder” Oldebroek. Op www.oldebroek.nl kunnen de plannen als pdf worden geraadpleegd.

Bijlagen

Bekijk alle documenten behorende bij de bestemmingsplannen Buitengebied, Zuiderzeestraat 416 - 418.