Buitengebied, Zuidwendigeweg 3

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 15 november 2012 het bestemmingsplan Buitengebied, Zuidwendigeweg 3 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Zuidwendigeweg 3 voorziet in de sloop van een wagenloods en een veestal en in plaats daarvan het oprichten van een dubbele woning op het perceel Zuidwendigeweg 3 in Oldebroek.

Ter inzage

De bestanden van het bestemmingsplan kunt u digitaal verkrijgen via www.ruimtelijkeplannen.nl/index onder “bronhouder”, "Oldebroek". Via www.oldebroek.nl kan het bestemmingsplan als pdf worden geraadpleegd.

Bijlagen

Bekijk alle documenten behorende bij bestemmingsplan Buitengebied, Zuidwendigeweg 3.