Buitengebied 2007, Administratieve correcties 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 31 mei 2012 het bestemmingsplan "Buitengebied 2007, Administratieve correcties 2011" gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan "Buitengebied 2007, Administratieve correcties 2011" voorziet in de administratieve correctie van een aantal onjuistheden en het herstel van een onvolkomenheid in het bestemmingsplan "Buitengebied 2007". De onvolkomenheid betreft een discrepantie tussen de regels ten aanzien van de intensieve veehouderijen voor de gebruiks- en bouwmogelijkheden van de als zondanig bestemde gronden en één onderdeel van de specifieke gebruiksverbodregels. Het onderdeel van de gebruiksverbodregel staat haaks op de toegestane gebruik- en de bouwregels voor deze agrarische bedrijfstak. Het was bij het opstellen van het bestemmingsplan voor het buitengebied van stonde af aan de bedoeling om de aanwezige intensieve veehouderijen in de bestaande omvang toe te blijven staan.

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft bij vaststelling van het bestemmingsplan de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht:

  • Onderdeel i van de artikelen 9.5, 10.5 en 11.5 van het bestemmingsplan "Buitengebied 2007" komen geheel te vervallen;
  • Het onttrekken van het perceel Veenweg 20 aan de werking van het bestemmingsplan "Buitengebied 2007, Administratieve correcties 2011".
Voor een compleet overzicht van de aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan wordt verwezen naar het betreffende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Bijlagen

Bekijk alle documenten die horen bij Buitengebied 2007, Administratieve correcties 2011. Of u kunt het bestemmingsplan Buitengebied 2007, Administratieve correcties 2011 raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0269.BG111-VG01.