Buitengebied 2007

Aanleiding

De gemeenteraad van de gemeente Oldebroek heeft op 15 december 2009 het bestemmingsplan "Buitengebied 2007" gewijzigd vastgesteld. De hiervoor opgestelde Milieueffectrapportage is ongewijzigd gebleven.

Plangebied

Het plangebied bevat het gehele buitengebied van de gemeente Oldebroek, met uitzondering van de bebouwde kernen Oldebroek, Wezep, Oosterwolde, ´t Loo, Noordeinde en Hattemerbroek.

Doel van het ontwerpbestemmingsplan

Het doel van dit bestemmingsplan is het actualiseren van de voor het plangebied geldende bestemmingsplannen ´Buitengebied Oldebroek Zuid` en ´Buitengebied Oosterwolde`. Het plan bevat een beleidskader voor de landbouw, natuur, recreatie, horeca, wonen en niet-agrarische bedrijven, et cetera. Hiermee kan de komende jaren dynamisch worden ingespeeld op ruimtelijke ontwikkelingen en op particuliere (bouw)initiatieven.

Milieueffectrapportage (Plan-MER)

Voor het bestemmingsplan is een Plan-MER opgesteld, omdat het voorontwerpbestemmingsplan ruimte bood voor activiteiten die mogelijk nadelig zijn voor het milieu. De Plan-MER richt zich op de milieukundige beoordeling van deze activiteiten. De uitkomsten hiervan zijn doorvertaald in het bestemmingsplan en derhalve heeft het milieu bij de besluitvorming inzake het bestemmingsplan een volwaardige plaats gekregen. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft over dit plan positief geadviseerd.

Wijzigingen bij vaststelling

Naar aanleiding van ingediende zienswijzen en voortschrijdend inzicht is het plan gewijzigd vastgesteld in vergelijking tot het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn opgesomd in de nota "Ambtshalve wijzigingen" en de commentaarnota´s inzake zienswijzen particulieren en ketenpartners. Voor nadere details wordt naar deze nota´s verwezen.

Bijlagen

Bekijk alle bijlagen behorende bij bestemmingsplan Buitengebied 2007.