Buitengebied, Eekterweg 49

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 9 november 2017 het bestemmingsplan Buitengebied, Eekterweg 49 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Eekterweg 49 legt de juridisch-planologische basis voor de bouw van één extra woning op het perceel Eekterweg 49 te Oosterwolde. Op grond van functieverandering VAB naar wonen wordt medewerking verleend aan dit bouwplan, waarbij uitruil van sloopmeters (saldering) plaatsvindt met het perceel Stationsweg 63 te Oldebroek. Het verzoek voorziet in de sloop van alle agrarische bebouwing op de percelen Eekterweg 49 (circa 130 m²) en Stationsweg 63 (circa 560 m²). In totaal wordt circa 690 m² gesloopt. Om dit plan mogelijk te maken moet het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Ter inzage

Van 22 november 2017 tot en met 2 januari 2018 liggen het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
  • Op www.oldebroek.nl,
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG154-VG01.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en de Hogere waarden treden in werking met ingang van 3 januari 2018, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Het college van de gemeente Oldebroek, 21 november 2017.

Bijlagen

Bekijk alle bestanden van het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied, Eekterweg 49