Buitengebied, Oostendorperstraatweg 50

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 9 maart 2017 het bestemmingsplan Buitengebied, Oostendorperstraatweg 50 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat de Hogere waarden voor het bestemmingsplan Buitengebied, Oostendorperstraatweg 50 op 11 januari 2017 zijn vastgesteld conform het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit Hogere waarden wordt op grond van artikel 145 van de Wet geluidhinder gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Oostendorperstraatweg 50  heeft betrekking op functieverandering in het kader van Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen. Hierbij is alle agrarische bebouwing op het perceel Zuiderzeestraatweg 295 in Oldebroek gesloopt. Als compensatie wordt één vrijstaande woning met bijgebouw gebouwd op het perceel Oostendorperstraatweg nabij 48 in Oosterwolde. Om de functieverandering mogelijk te maken moet het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Op grond van de Wet geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuw te bouwen woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de nieuw te bouwen woning aan de Oostendorperstraatweg in het bestemmingsplan Buitengebied, Oostendorperstraatweg 50 bedraagt echter maximaal 53 decibel. Burgemeester en wethouders hebben in verband daarmee voor de bedoelde woning een hogere geluidsbelasting toegestaan van 52 decibel.

Ter inzage

Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen  www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.oldebroek.nl.

Bijlagen

Bekijk alle bijlagen bij bestemmingsplan Buitengebied, Oostendorperstraatweg 50.