Hattemerbroek, De Driehoek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek hebben op 18 oktober 2016, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend gemaakt dat de gemeenteraad op 29 september 2016 het bestemmingsplan “Hattemerbroek, De Driehoek” gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebben raadsbesluit en de daarbij behorende stukken. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan moet het woningbouwplan van de CPO groep De Driehoek mogelijk maken op de inbreidingslocatie Hattemerbroek Oost en omvat de regeling voor de woningen en de bijbehorende tuinen en infrastructuur. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het bestemmingsplan.

Hogere Waarden

Op grond van de Wet Geluidhinder mag het spoorweggeluid bij de gevels van nieuw te bouwen (te bestemmen) woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen in principe niet hoger zijn dan 55 decibel. Het geluidsniveau op de gevels van zeven woningen gelegen aan De Driehoek bedraagt maximaal 61 decibel. Burgemeester en wethouders hebben op 24 augustus 2016 besloten een hogere geluidsbelasting toe te staan. Dit besluit is onherroepelijk.

Bijlagen

Bekijk alle documenten die horen bij het vastgesteld bestemmingsplan Hattemerbroek, De Driehoek.