Oldebroek, Stationsweg 43

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 28 september 2017 het bestemmingsplan Oldebroek, Stationsweg 43 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Oldebroek, Stationsweg 43 voorziet in de mogelijkheid om twee seniorenwoningen te bouwen op de locatie Stationsweg 43 in Oldebroek op basis van de beleidsnotitie Uitgangspunten voor de bouw van één of twee extra woningen. Om dit project mogelijk te maken moet het vigerende bestemmingsplan Oldebroek Dorp 2009 worden gewijzigd.

Ter inzage

Van 11 oktober 2017 tot en met 21 november 2017 liggen het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  1. Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
  2. Op www.oldebroek.nl,
  3. Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID:

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en de Hogere waarden treden in werking met ingang van 22 november 2017, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Het college van de gemeente Oldebroek, 10 oktober 2017.

Bijlagen

Bekijk alle bijlagen bij vastgesteld bestemmingsplan Oldebroek, Stationsweg 43.