Oosterwolde, Oostendorperstraatweg 92

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 6 juli 2017 het bestemmingsplan Oosterwolde, Oostendorperstraatweg 92 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Oosterwolde, Oostendoperstraatweg voorziet in het bouwen van een overkapping ten behoeve van bedrijfsopslag van het bouwbedrijf en de bouwmarkt, beide gevestigd op de locatie Oostendorperstraatweg 92 in Oosterwolde en in het treffen van een adequate planologische maatregel voor het aanwezige bouwbedrijf. Om dit project mogelijk te maken moet het vigerende bestemmingsplan Oosterwolde Dorp 2005 worden gewijzigd.

Ter inzage

Van 19 juli 2017 tot en met 29 augustus 2017 liggen het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
  • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.OW105-VG01.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en de Hogere waarden treden in werking met ingang van 31 augustus 2017, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Het college van de gemeente Oldebroek, 18 juli 2017.

Bijlagen

Bekijk alle bijlagen bij het vastgesteld bestemmingsplan Oosterwolde, Oostendorperstraatweg 92.